साईट में खोजें

१ ॥ श्री अंधे शाह जी ॥(१७)


पद:-

सतगुरु करु बाँको बाँको, सुमिरन करु माँ को माँ को।

गहि चोर न ढांको ढांको, बिधि लेख को आँको आँको।

सुनु नाम क चाको चाको, संग राम क ताको ताको।

याँ को है काको काको, सुनि भरिये हाँको हाँको।

जो प्रेम में पाको पाको, अंधे कहैं माँ को माँ को।५।


सोरठा:-

सुनिये भक्तौं बैन, धारन उर में कीजिये।

अंधे कह हो चैन माँ को सुमिरन कीजिये॥