साईट में खोजें

२९१ ॥ श्री शिव प्रसाद जी ॥


पद:-

महरि सुनु अ र र र र र कान्हा है बड़ो तेरो ढीठ।१।

मैं दधि बेचन गृह से निकसी पीछे से सारी गहि खींचि मसक गई च र र र र र कान्हा है बड़ो तेरो ढीठ।२।

यमुना जल भरि गृह को डगरी लै पिचकारी चट पट आय मारि दियो स र र र र र कान्हा है बड़ो तेरो ढीठ।३।

राति जहाँ पै पौढ़ी माई देखा बैठो निडर सँवलिया पलँग कि पाटी हिचिक तूरि दियो झ र र र र र कान्हा है बड़ो तेरो ढीठ।४।