साईट में खोजें

६८४ ॥ श्री रुखसत शाह जी ॥

(मुकाम शहादत नगर)

पद:-

त्रिभुवन में या को शोर राधा पति खरो चोर।

मन को चोर, थन को चोर, चित को चोर, हित को चोर।

निशि को चोर, दिन को चोर, अहि को चोर, बिष को चोर।

पाप चोर श्राप चोर नाप चोर चाप चोर।

पीर चोर चीर चोर छीर चोर भीर चोर।५।

 

दही चोर मही चोर माखन औ सिता चोर।

जल को चोर थल को चोर छल को चोर बल को चोर।

भोग चोर ढोंग चोर पावक औ अस्त्र चोर।

काम चोर क्रोध चोर लोभ चोर मोह चोर।

मद को चोर कद को चोर पद को चोर हद को चोर।१०।

 

हाट चोर वाट चोर घाट चोर खाट चोर।

घात चोर बात चोर लात चोर जात चोर।

रोटी चोर लंगोटी चोर सोंटी चोर चोटी चोर।

भूख चोर प्यास चोर नींद चोर अजा चोर।

सान चोर ध्यान चोर गान चोर भान चोर।१५।

 

तन को चोर पन को चोर बन को चोर गन को चोर।

क्षय को चोर भय को चोर शय को चोर लय को चोर।

चटक चोर मटक चोर खटक चोर लटक चोर।

हटक चोर भटक चोर पटक चोर सटक चोर।

चमक चोर गमक चोर छमक चोर धमक चोर।२०।

 

शरद चोर गरम चोर नरम चोर परम चोर।

अगम चोर अपार चोर अकथ चोर अलेष चोर।

अकह चोर अटूट चोर अतौल चोर अमोल चोर।

अचल चोर अलष चोर अमर चोर अथाह चोर।

अजर चोर मगन चोर ढगन चोर नगन चोर।२५।

 

झटक चोर घटक चोर गटक चोर अटक चोर।

सतगुरु की नयन कोर रुखसत कह शब्द डोर।

नाशै भव ताप घोर छूटै तब प्रेम लोर।

सन्मुख छबि श्याम गौर सुर मुनि लखि दौर दौर लिपटैं कर जोर जोर।२९।